Formularz wyszukiwania

Jesteś tutaj:

Główna treść strony

Inwestycja w przyszłość

2965
Projekt „Inwestycja w przyszłość” realizowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi Priorytetowej X Edukacja dla rozwoju regionu, Działanie 10.3 Doskonalenie zawodowe, Poddziałanie 10.3.1 Doskonalenie zawodowe uczniów, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020.

Projekt „Inwestycja w przyszłość” realizowany będzie od 01 września 2017 roku do 31sierpnia 2019 roku przez Syntea S.A. w partnerstwie z powiatami: m.st. Warszawa (dzielnica Targówek, Ursus, Ochota, Bielany, Praga Południe), grójeckim, garwolińskim, zwoleńskim, mińskim, gminą Siennica oraz firmami BI Architects Sp. z o.o. i Arcus SA.

Cel projektu
Celem projektu jest podniesienie zdolności 1450 uczestników (667 kobiet) z 17 placówek z woj. mazowieckiego, z powiatów: m. Warszawa (dzielnica Targówek, Ursus, Ochota, Bielany, Praga Południe), grójecki, garwoliński, zwoleński, miński do przyszłego zatrudnienia do końca sierpnia 2019r. poprzez realizację w szkołach i placówkach kształcenia zawodowego programu rozwojowego obejmującego:
 • dodatkowe zajęcia prowadzące do uzyskania kwalifikacji/uprawnień i rozwijające kompetencje zawodowe (w tym miękkie),
 • staże/praktyki dla min. 70% uczestników projektu (1160 osób) realizowane u pracodawców, których celem jest zdobycie doświadczenia zawodowego, niezbędnego na rynku pracy
 • oraz doposażenie pracowni zawodowych szkół biorących udział w projekcie w nowoczesny sprzęt odpowiedni środowisku pracy, podnoszący jakość kształcenia praktycznego
Grupa docelowa
Grupa docelowa to 1450 uczniów i słuchaczy (w tym 667 kobiet) z 17 szkół i placówek prowadzących kształcenie zawodowe:

Powiat Grójecki
 • ZSP w Grójcu: 101U (54K); kier.: handl., sprzed., ekonom.;
 • ZSP w Jasieńcu: 90U (65K); kier.: inform, żywienia i us. gastro., mech. roln., agrobiz., handl.;
 • ZSP w Warce: 110U (56K); kier.: log., hotel., żyw. i us. gastro.,
 • CKZiU w Nowej Wsi: 85U (42K); kier.: sped., ogrodn., ekonom., arch. kraj.; Łącznie: 1450U(667K).
m. st. Warszawa – Dzielnica Targówek
 • Technikum nr 11 w ZS im. Piotra Wysockiego: 84U (34K); kier.: org. reklamy, ekspl. portów i terminali, hotel., obs. turyst., ekonom., cyfr. proces. graf., lotnis. służb operac.;
 • Technikum nr 30 w ZS nr 34: 40U (20K); kier.: usług fryzjerskich, budo., techn. drewna;
m. st. Warszawa – Dzielnica Ursus
 • Technikum nr 8 w ZS nr 42: 70U (16K); kier.: tech. inform., obsługi turyst.;
m. st. Warszawa – Dzielnica Ochota
 • Technikum nr 7: 120U (14K); kier.: urządzeń i syst. energetyki odnaw., spedytor, logis. mechatronik, elektryk, elektroenerg., transp. szynowego;
m. st. Warszawa – Dzielnica Bielany
 • Technikum Ekonomiczne nr 5 w ZS nr 35: 60U (20K); kier.: hotel., logistyk;
 • Technikum Księgarskie w ZS nr 18: 50U (20K); kier.: księgarstwa, cyfr. proc. graf.;
m. st. Warszawa – Dzielnica Praga Południe
 • Technikum Spożywczo-Gastronomiczne: 40U (27K); kier.: hotel., żywienia i usług gastro.;
Powiat Garwoliński
 • ZSP nr 1 CKU: 70U (35K); kier.: ekonom., cyfr. procesów graf., org. reklamy, inform.;
 • ZSP w Żelechowie: 79U (34K); kier.: geodeta, mechanik, żywienia i us. gastro., hotel., ekonom., inform.;
 • ZS CKP i CKU w Miętnem: 140U (80K); kier.: mech. rolnictwa, pojazdów samoch., żywienia i usług gastro., hotel., spedytor, handl., arch. krajobrazu, urządzeń i syst. energetyki odnaw.;
Powiat Miński
 • ZS Agrotechnicznych w Mińsku Mazowieckim: 140U (70K); kier.: kelner, technologii żywności, żywienia i usług gastro., hotel., architektury krajobrazu, kucharz;
Gmina Siennica
 • ZS w Siennicy: 90U (60K); kier.: urządzeń i syst. energ. odnaw., obs. turyst.;
Powiat Zwoleński
 • ZS Rolniczo-Technicznych w Zwoleniu: 81U (20K); kier.: ekon., sped., infor.;

Całkowita wartość projektu: 11 207 960,50 zł.
Kwota dofinansowania: 9 981 220,50 zł.

Projekt „Inwestycja w przyszłość” realizowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi Priorytetowej X Edukacja dla rozwoju regionu, Działanie 10.3 Doskonalenie zawodowe, Poddziałanie 10.3.1 Doskonalenie zawodowe uczniów, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020.