Formularz wyszukiwania

Jesteś tutaj:

Główna treść strony

WZORCOWA MODERNIZACJA

8213
Inwestycje prowadzone przez Powiat Grójecki.
Inwestycja Powiatu Grójeckiego pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1619 W Błędów - Huta Błędowska” znalazła się w wąskim gronie przedsięwzięć, którym udało się uzyskać dofinansowanie od Wojewody Mazowieckiego. Starostwo ogłosiło już przetarg na wykonanie tej modernizacji.

- Zadanie znalazło się na bardzo wysokim, 14. miejscu listy rankingowej wniosków złożonych do programu w województwie mazowieckim – wyjaśnia Starosta Grójecki Marek Ścisłowski. - Przebudowa drogi według projektu ma kosztować ok. 6,8 mln złotych. Planowo z dotacji otrzymamy kwotę do 3 mln zł. Należy tutaj podkreślić szczególne zaangażowanie 14 firm i przedsiębiorców z terenu powiatu grójeckiego i rawskiego. Wszyscy ci partnerzy wsparli nas finansowo - na potrzeby modernizacji przeznaczyli 32,5 tys. zł.
Pozostała kwota zostanie podzielona (po 50 proc.) pomiędzy samorząd powiatowy i samorząd gminy Błędów. Jest już prowadzone postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego.

Kompleksowy remont drogowy

Zakres robót na odcinku długości 6.034.70 mb jest bardzo szeroki. Obejmuje nie tylko roboty przygotowawcze: pomiary, wycinkę i karczowanie drzew, oczyszczenie terenu, ale również prace rozbiórkowe, przebudowę przepustów, budowę studni rewizyjnych i ulicznych studzienek ściekowych. Podczas realizacji zadania ustawione zostaną krawężniki i wykonana nowa nawierzchnia jezdni. Przy trasie powstaną chodniki z kostki betonowej, a mieszkańcy zyskają zjazdy do posesji. Pobocza będą uzupełnione nawierzchnią z tłucznia kamiennego, wykonawca oczyści również rowy i umocni dna skarp płytami ażurowymi. W ramach przebudowy powstanie oznakowanie pionowe i poziome (m.in. przejścia dla pieszych, linie segregacyjne i krawędziowe, znaki drogowe), dodatkowo zostaną ustawione poręcze i bariery ochronne.

Jedni z nielicznych na Mazowszu

Zgodnie z zatwierdzoną przez ministra infrastruktury i budownictwa listą rankingową w ramach Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016–2020, w całym województwie mazowieckim dofinansowanie uzyskają jedynie 42 wnioski, w tym opisana wyżej inwestycja Powiatu Grójeckiego.

BPiFE