Formularz wyszukiwania

Jesteś tutaj:

Główna treść strony

Informacja o rozstrzygnięciu Wojewody Mazowieckiego w sprawie zaskarżenia przez kluby Powiat Sprawny i Przyjazny i Nasze Czasy uchwał z sesji z dn. 29 grudnia 2015 r.

Data: 12.02.2016 r., godz. 09.05    4639
Informacja o rozstrzygnięciu Wojewody Mazowieckiego w sprawie zaskarżenia przez kluby Powiat Sprawny i Przyjazny i Nasze Czasy uchwał z sesji z dn. 29 grudnia 2015 r.
„W odpowiedzi na pismo Radnych Rady Powiatu w Grójcu z dn. 12 stycznia 2016 roku w przedmiocie podjęcia przez Wojewodę Mazowieckiego czynności nadzorczych celem stwierdzenia nieważności uchwał Rady Powiatu Grójeckiego z dnia 29 grudnia 2015 roku nr:
XXII/107/2015, XXII/108/2015, XXII/109/2015, XXII/110/2015, XXII/111/2015, XXII/112/2015, XXII/113/2015, XXII/114/2015, XXII/115/2015, XXII/116/2015, XXII/117/2015, XXII/118/2015, XXII/119/2015, XXII/120/2015, XXII/121/2015, XXII/122/2015, XXII/123/2015, XXII/124/2015, XXII/125/2015, XXII/126/2015, XXII/127/2015, XXII/128/2015, XXII/129/2015, XXII/130/2015, XXII/131/2015, XXII/132/2015, XXII/133/2015, XXII/134/2015 informuję, że zarzuty zawarte w ww. piśmie nie mogą stanowić podstawy stwierdzenia nieważności powyższych uchwał.(…)
W ocenie Wojewody Mazowieckiego opuszczenie Sali obrad w trakcie przebiegu XXII sesji Rady Powiatu Grójeckiego przez Przewodniczącego i Wiceprzewodniczących było nieusprawiedliwione. Z analizy zapisów sesji oraz protokołu wynika, iż radni opuścili salę obrad chcąc wyrazić w ten sposób swój sprzeciw wobec zmiany porządku obrad przegłosowanej przez większość Radnych – tak wskazali Radni Krzysztof Ambroziak i Stanisław Sitarek. Opuszczenie Sali obrad przez 10 radnych nie powodowało konieczności przerwania obrad sesji, gdyż zgodnie z treścią § 13 Statutu Powiatu Grójeckiego przyjętego uchwałą nr IX/69/99 z dnia 15 grudnia 1999 roku, uchwały organów powiatu zapadają zwykłą większością głosów przy obecności przynajmniej połowy ustawowego składu Rady. Dla ważności wyboru Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego (w liczbie dwóch Radnych) wymagana jest bezwzględna większość przy obecności przynajmniej połowy ustawowego składu Rady - § 14 ust 1 Statutu. Zgodnie zaś z § 10 ust 4 w skład Rady wchodzi 21 Radnych, a zatem połowa wymagana dla ważności podejmowanych uchwał wynosi 11 radnych. Tym samym Rada Powiatu Grójeckiego była zdolna do podejmowania uchwał w trakcie przebiegu XXII sesji Rady Powiatu w dniu 29 grudnia 2015 roku. Uchwały nr:
XXII/107/2015, XXII/108/2015, XXII/109/2015, XXII/110/2015, XXII/111/2015, XXII/112/2015, XXII/113/2015, XXII/114/2015, XXII/115/2015, XXII/116/2015, XXII/117/2015, XXII/118/2015, XXII/119/2015, XXII/120/2015, XXII/121/2015, XXII/122/2015, XXII/123/2015, XXII/124/2015, XXII/125/2015, XXII/126/2015, XXII/127/2015, XXII/128/2015, XXII/129/2015, XXII/130/2015, XXII/131/2015, XXII/132/2015, XXII/133/2015, XXII/134/2015 zostały podjęte 11 głosami za, przy obecności 11 Radnych pozostałych na Sali obrad. Zatem wszystkie ww. uchwały zostały przyjęte zgodnie z przepisami prawa oraz Statutem Powiatu Grójeckiego. Wskazane w uchwałach podstawy prawne, jak i sama treść uchwał, są zgodne z prawem, a zatem nie ma żadnych podstaw prawnych do podejmowania wobec powyższych uchwał czynności nadzorczych.”

Koalicja rządząca zaprasza Radnych opozycji do aktywnego udziału w sesjach Rady Powiatu oraz posiedzeniach komisji.